Publisher's Note

  • Publisher’s Note

    by C.K. Now that winter is over and spring had finally sprung, it’s time to spend more outdoors than indoor activities.  I’m  sure that even the pets we have wants to wonder around in this wonderful weather.  I just got a glimpse of the crocuses on our rock garden and a few perennials  coming back from [...]

    Read full post »


Visitors to Pinoytimes

Page added on May 21, 2017

Email this to a friendEmail This Post Email This Post                      Printable versionPrint This Post Print This Post

Gabay sa buhay

ni Pastor Amor P. Ruba
Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal na kababayan dito sa Calgary. There are people who are asking me to tone down my preaching and my writing. To them what is important is not to preach sin and judgment of God but to preach love and acceptance and happiness. I admit that these topics are important but in reality these are just secondary if you based on your preaching and study on the word of God, the Bible. I’ll be sharing this article by using Tagalog and English languages.
Ang ating ta-talakayin sa article na ito ay ang tina-tawag na kalig-tasan o salvation.  Ang mga katanungan ay ito. Bakit kailangan natin ang maligtas? At kung may kalig-tasan saan tayo mali-ligtas? At bakit nag-karoon ng kalig-tasan? Ito po ay na-pakahalaga na kailangan nating malaman. Simulan po natin ang unang tanong: Bakit kailangan natin ang maligtas? Kailan-kailangan ang bawat isa atin ay maligtas dahil sa tayo pong lahat ay makasalanan. Ikaw at ako ay nagkasala at dahil sa ikaw at ako ay nag-kasala sa Panginoon Dios kailangan natin ang kaligtasan sa hatol ng Dios. Ang sabi ng Biblia ay ito: “For all have sinned and come short to the glory of God.
Lahat po ng tao ay nagkasala. Lahat po tayo ay hindi naka-sunod sa utos ng Dios.
Lahat tayo ay luma-pastangan sa Dios. Lahat tayo ay hindi nag-bigay pa-puri sa Dios. Kung hindi po kayo payag sa aking sina-sabi ay ta-tanungin ko kayo nito. “Have you ever told a lie?” Ilang beses ka na bang nag-sinu-ngaling sa tanang buhay mo – isang beses, dalawang beses, tatlong beses, sampung beses o halos hindi mo na mabilang sa dami nito, Araw-araw ikaw ika nga, ika nga knowingly and unknowingly naka-pagsabi ka ng kasinungaling. Ang sabi ng iba, “Pastor, white lies lamang iyong. Ang white lies ay kasi-nungaling din. Hindi ito nai-iba. Pangalawang katanu-ngan, “Have you ever committed adultery in your life?” Ikaw ba ay na-kiapid na? Sabihin mo, “hindi pa. “Pastor, mahal ko ang aking asawa hindi ako pweding maki-apid or never have committed adultery in my whole life.
Mahal na mahal ko ang aking familia, ang aking mga anak.”
Maganda pong kasa-gutang iyan at sabihin nating, to-too ang iyong sinabi. Pero ito po ang sabi ng ating Panginoon Jesus. “If you look at a woman and lust with that woman you have committed adultery in your heart already. Tanungin ko kayo, ilang beses ka nang tumingin o tumitig sa babae na may kasamang pagna-nasa? Marami ng beses at dahil marami ka nang beses na ginawa ito, maraming beses ka naring nag-kasala sa Dios. Pangatlong katanungan, “Have you ever killed someone else?” Pastor, iyan na iyang ang hindi ko maga-gawa. To-too? Ang sabi ng Panginoon Jesus ay ito, “If you hate your brother, you have already committed murder into your heart. Ilang beses ka nang nagalit sa iyong kapatid, sa iyong asawa? Ilang beses ka nang nagalit sa kapwa tao mo? Ibig mong sabihin hindi kapa nagalit sa sino man? Kung ito ay to-too at ito nga ay to-too, ikaw ay nagkasala sa Dios.
Ang sabi ng Biblia ay ito, “Whosoever hates his brother is a murderer; and you know that no murderer has eternal life abiding in him.” Sama-katuwid kung ito ay iyong ina-amin sa sarili mo, ikay ay isang liar, adulterer, at murderer. AT dahil sa ito ay iyong gina-gawa, darating ang pag-uusig o judgment sa iyo. Darating at darating ang pag-uusig sa inyo. At dahil ito ay darating, kailangan mo ang maligtas at kung hindi, ikaw ay ha-hatolan ng Panginoong Dios at ang hatol na iyan ay kamatayang ng walang katapusan. Kaya kailangan po tayong maligtas. At ang kaligtasan iyan ay ating maka-kamtan sa isang bagay lamang at iyan ay ang ating pana-nalig sa Panginoon Jesus lamang. Ipag-patuloy po nating ang mga kata-nungan iyan sa su-sunod na Lingo, dahil ang mga ito ay napa-kahalaga na ating ka-alaman kung ano ang tunay na buhay at kung pa-paano ang isang tao ay magka-karoon ng buhay na walang hanggan o to-toong kalig-tasan ang tao. Pag-palain po kayo ng Panginoon Dios.
Kung kayo po ay may kata-nungan tumawag lang po kayo: 590-8445 or 606-1115 or sumulat – Pastor Amor P. Ruba, 252 Saddlecrest Blvd. NE, Calgary T3J-5L6 o sumulat sa email address na ito: amorruba@telus.net
RELATED STORIES

  • No Related Post


LATEST HEADLINES

COMMUNITY NEWS

FCSC Spring Birthday Bash thumbnail FCSC Spring Birthday Bash
MISS EARTH ALBERTA 2018 thumbnail MISS EARTH ALBERTA 2018
Health Minister Hoffman gets to know more about Medicus, the clinic with `malasakit’ thumbnail Health Minister Hoffman gets to know more about Medicus, the clinic with `malasakit’
Cities and Scientific Community unite to plan an ambitious new climate change agenda Global Mayors Summit lays the groundwork for science based, action-oriented policies at the city level to combat climate change. thumbnail Cities and Scientific Community unite to plan an ambitious new climate change agenda Global Mayors Summit lays the groundwork for science based, action-oriented policies at the city level to combat climate change.

PINOY STORIES

National Youth Commission triples consultancy fees, foreign travel expenses under Aiza Seguerra thumbnail National Youth Commission triples consultancy fees, foreign travel expenses under Aiza Seguerra

HAVE YOUR SAY

HAVE YOUR SAY Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, dolor sit ipsum.

PROMOTIONAL BLOCK

PROMOTIONAL BLOCK Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, dolor sit ipsum.

TRAVEL NEWSPINOY TOONS


Tags