Publisher's Note

  • Publisher’s Note

    Hello dear readers, It’s June and half of the year is almost gone. But we still have rain at times and it’s good for the grass and all the plants in our garden.  Although lately, it’s been getting to more sunny now, I’m sure that everyone is enjoying the outdoors. June is a very important month for [...]

    Read full post »


Visitors to PinoytimesPage added on June 25, 2017

Email this to a friendEmail This Post Email This Post                      Printable versionPrint This Post Print This Post

Gabay ng Buhay

Pastor Amor P. Ruba

What I am sharing to you today is very important that whatever your decision on it defines the kind of life you are living and are going to live in the future and for all eternity. This is something that for the mean time you can ignore, deny and forget and run away from it, but it is something you cannot ignore. It will come. It will happen. It is inevitable.

If someone asks you, “How do you know if you are saved?” And what shall we do to be saved in the first place? Ano ang dapat nating gawin para tayo ay maligtas? Ano ang ating gagawin para tayo ay mag-karoon ng buhay ng walang hanggan? Ito po ang kasagutan sa tanong na iyan. Sumonod po tayo sa Dios at kung ano ang kanyang sinabi sa Biblia. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ang kanyang sinabi.

Huwag tayong manalig sa mismong sarili natin sa kaligtasan. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Ika nga, Stop believing yourself. Stop believing that you can save yourself. By being good cannot save you. By being good and doing good cannot save you. The way to save you is by believing in God, trusting God that He along can save you. Salvation is NOT the work of man, done by man but the work of God and done by God. And no mortal being can save him or herself.

The Bible said, “Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you shall receive the gift of the Holy Spirit.” (Acts 2:38).

Huwag po nating sabihin na ikaw ay mabait; ikaw ay matulunging; ikaw ay hindi magnanakaw, hindi nangbabae, walan kang nila-laspantangan na iba. Wala kang pinatay. Palasimba ka lingo, lingo at member ka ng isang simbahan.

Ito pong lahat na gina-gawa mo ay hindi masama. Pero ang kato-tohanan ang lahat na ito ay HINDI kapa-raanan para ikaw at ako ay maligtas. Wala ring simbahan magbibigay kaligtasan sa sino man. Wala! Huwag po kayong maniwala sa mga sinasabi ng iba na ang simbahang ito ang mag-liligtas sa iyo. Hindi po!

Ito po ang sabi ng Biblia. “For by grace you are saved through faith in that not of yourself, it is the gift of God not of works least any man should boast”. (Eph. 2: 8-9). Uulitin ko po, hindi mo pweding iligtas ang sarili mo. At hindi mo rin pweding iligtas ang ibang tao. At walang taon mag-liligtas sa sarili mo. Ang kaligtasan ay gawa ng Dios sa pamamagitang ng tunay na pananalig lamang sa ating Panginoon Jesus.

Ang katotohanan, mahal tayo ng Panginoon Dios kaya tayo ay kanyang nilalang. God created us because He loves us so much. At ang kailangan natin ay buong pusong PAGSI-SIHAN na nating ang lahat ng ating kasalanan at tangapin natin ito sa Dios, at tayo ay kanyang patatawarin. Mapag-patawag ang Dios. Huwag ng umiral ang mga PRIDE natin. Alisin mo na ang PRIDE mo. Sabihin mo na gusto mo nang magbago at talikuran mo nang lahat ng iyong kasalanan at totong manalig ka kay Jesus lamang.

Tanggapin mo, na nilaspastangan mo ang katarungan ng Dios. Tanggapin mo, sinuway mo ang utos ng Dios at hindi ka sumonod sa kanya. Tanggapin mo, na wala ka nang pupuntahan kundi 6 feet below the ground. Ang hatol sa iyo ay darating na. At ito ay darating marahil mamayang gabi o sa makalawa. Huwag mo nang hintayin na darating pa ito sa iyo. Lumapit ka na sa kanya. “Seek you the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Let the wicked forsake his ways and let him return to the Lord and he will have mercy upon him.”

Where are you going when you die? You don’t know. Do you want to be saved? Sino ang ayaw maligtas at magkaroon ng buhay na walang hangang? Every one of us wants to live forever.

Ang buhay na walang hangang ay ibibigay sa atin at sino man dahil sa ating pagtanggap lamang kay Jesus bilang Panginoon at taga-pagligtas sa ating buhay.

sa mga ginawa mong kasalanan at dahil dito ikaw ay mana-nagot sa mga kasalanan iyan. kailangan mong bayaran ito. Pero walang kang kakayahan na bayaran ito. Wala tayong kakayahan na bayaran ang lahat ng pag-kakautang nating sa Dios dahil sa lahat tayo ay nag-kasala at may utang ding sa Dios.

Pag-palain po kayo ng Panginoon Dios. Kung kayo po ay may kata-nungan tumawag lang po kayo: 590-8445 or 606-1115 or sumulat – Pastor Amor P. Ruba 252 Saddlecrest Blvd. NE, Calgary T3J-5L6 o sumulat sa email address na ito: amorruba@telus.net .

RELATED STORIES

  • No Related Post


LATEST HEADLINES

COMMUNITY NEWS

Mr. and Ms. Pilipinas Canada Independence 2019 thumbnail Mr. and Ms. Pilipinas Canada Independence 2019
Canada to empower visible minority newcomer women thumbnail Canada to empower visible minority newcomer women
Interim Pathway for Caregivers sa Canada Bukas na Ngayon thumbnail Interim Pathway for Caregivers sa Canada Bukas na Ngayon
$125,000 available for non-profit initiatives to support affordable housing residents thumbnail $125,000 available for non-profit initiatives to support affordable housing residents

PINOY STORIES

Cubao to Makati in 5 minutes by December thumbnail Cubao to Makati in 5 minutes by December

HAVE YOUR SAY

HAVE YOUR SAY Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, dolor sit ipsum.

PROMOTIONAL BLOCK

PROMOTIONAL BLOCK Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, dolor sit ipsum.

TRAVEL NEWSPINOY TOONS


Tags